STUDENÁ – LABALESTRA & BOKOTEJ advokátní a patentová kancelář

Zavedená advokátní a patentová kancelář

specializace výhradně na právo duševního vlastnictví

 • První konzultace a předběžný právní názor zdarma
 • Jasně dané finanční podmínky poskytování právních služeb
 • Zkušenosti s registrací průmyslových práv a s jejich prosazováním v praxi v ČR, EU i mezinárodně
 • Právnické a odborné průmyslověprávní vzdělání
 • Spolupráce se zahraničními zástupci
 • Služby advokáta a patentového zástupce s plnou kvalifikací včetně oprávnění zastupovat před OHIM v řízeních o ochranné známce Společenství a průmyslových vzorech Společenství
 • Aktivní působení v mezinárodních profesních organizacích ECTA a AIPPI
 • Poskytování všech služeb on-line v elektronické podobě bez nutnosti cesty do sídla kanceláře

Úvodní konzultace zdarma

Všem našim klientům poskytujeme úvodní konzultaci zdarma*. Vždy odhadneme předem náklady na právní služby předem a upřednostňujeme jasně dané podmínky poskytování služeb před hodinovou sazbou.

Máme bohaté zkušenosti s registrací ochranných známek, průmyslových vzorů, užitných vzorů a patentů a s vymáháním práv v případě jejich porušení. Díky tomu, že se zabýváme nejen registrací průmyslových práv, ale i jejich prosazováním v praxi (např. ve sporných řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví, před evropským Úřadem pro harmonizaci vnitřního trhu OHIM, před českými soudy, Českou obchodní inspekcí, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a celními orgány), můžeme Vám již v procesu registrace poskytnout právní pomoc směřující ke snadnějšímu vymáhání Vašich práv v budoucnu.

K ochraně průmyslových práv našich klientů máme k dispozici bohatý přehled judikatury, o kterou opíráme argumentaci při námitkách a sporných nebo soudních řízeních. Veškeré dotazy zodpovíme a stanovíme klientovi jasné možnosti, jak ochránit jeho duševní vlastnictví. *v délce do 20 min.

NAŠE SLUŽBY

Ochranné známky

 • zastupujeme klienty v průběhu celého procesu registrace ochranné známky – zpracujeme přihlášku,navrhneme postup, jak nejvhodněji formulovat seznam výrobků a nebo služeb, jaký typ ochranné známky zvolit (slovní, kombinovaná, grafická), jaké teritorium pro ochranu označení zvolit, vytvořit známkovou řadu apod.
 • registrujeme ochranné známky pro ČR, Slovensko, Evropskou unii (ochranná známka Společenství – CTM registrovaná u OHIM), i pro jednotlivé další státy státy světa dle zájmu klienta
 • provádíme rešerše v databázích ochranných známek platných na území České republiky, mezinárodních databázích, EU databázích
 • zastupujeme klienty v případě sporných řízení před českým Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze, Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví v Ženevě(WIPO/OMPI) a před evropským Úřadem pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) v Alicante.

Zpracujeme klientům právní názor a návrh postupu v případě:

 • Podání námitek proti přihlášce ochranné známky
 • Podání připomínek proti přihlášce ochranné známky
 • Výměru příslušného registračního úřadu k odstranění vad podání
 • Podání návrhu či zpracování stanoviska k návrhu na zrušení ochranné známky
 • Podání návrhu či zpracování stanoviska k návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou

Další poskytované služby týkající se ochranných známek:

 • Vypracování či připomínkování smlouvy o převodu ochranné známky, včetně zajištění registrace převodu u příslušného registračního úřadu
 • Vypracování či připomínkování licenčních smluv, včetně zajištění registrace licence u příslušného registračního úřadu
 • Vyřizování obnovy ochranných známek
 • Oceňování ochranných známek a licencí

Vymáhání práv z ochranných známek:

 • Zastoupení v soudním, správním i trestním řízení

Co je ochranná známka

Ochrannou známkou je označení grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb. Obvykle se jako ochranné známky registrují názvy společností, názvy výrobků nebo poskytovaných služeb, názvy domén a další označení užívaná podnikateli k identifikaci vlastních výrobků a služeb od konkurence.

Co nemůže být ochrannou známkou

Nezpůsobilou k registraci je např. označení shodné s jinou dříve zapsanou ochrannou známkou, druhové nebo popisné označení, klamavé nebo nepravdivé označení apod.

Jak dlouho trvá řízení o registraci ochranné známky

Obvykle 6-8 měsíců od podání přihlášky. V průběhu řízení mohou být ze strany zápisného Úřadu či třetích osob vzneseny námitky či připomínky proti zápisu, o vyřízení těchto námitek a připomínek se řízení prodlužuje.

KOLIK STOJÍ PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY OCHRANNÉ ZNÁMKY

Náklady na podání přihlášky ochranné známky se liší dle konkrétních požadavků na přihlášku a zejména v závislosti na území, pro které je registrace požadována.

Orientační cena za podání přihlášky ochranné známky v ČR je 10.000,- Kč + DPH, přihlášky pro území celé Evropské Unie 37.900,- Kč + DPH, mezinárodní přihlášky ochranné známky 27.300,- Kč + DPH. V cenách jsou již zahrnuty správní poplatky příslušným registračním úřadům. Pro vyžádání nezávazné konkrétní kalkulace pro registraci Vaší ochranné známky nás kontaktujte.

Jaká práva má vlastník ochranné známky

Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo tuto známku používat a bránit ostatním subjektům, aby užívali označení shodné či podobné se zapsanou ochrannou známkou pro shodné či podobné výrobky a služby. V případě porušení práva k registrované ochranné známce se vlastník může obrátit na soud, celní orgány či příslušné inspekce k prosazení svých práv. Ochrannou známku lze také převést či k ní poskytnout souhlas s jejím užitím (licence), obvykle za úplatu.

Maximální doba ochrany: neomezená, je však třeba každých 10 let provést obnovu ochranné známky na dalších 10 let

Průmyslové vzory (design)

 • zastupujeme klienty v průběhu celého procesu registrace průmyslového vzoru – zpracujeme přihlášku, navrhneme postup, jak nejvhodněji design chránit apod.
 • registrujeme průmyslové vzory pro ČR, Slovensko, Evropskou unii, i pro jednotlivé další státy světa dle zájmu klienta
 • zastupujeme klienty v případě sporných řízení před českým Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze a před evropským Úřadem pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) v Alicante.

Zpracujeme klientům právní názor a návrh postupu v případě:

 • Podání návrhu na výmaz průmyslového vzoru
 • Výměru příslušného registračního úřadu k odstranění vad podání
 • Odvolání proti vydanému rozhodnutí

Další poskytované služby týkající se průmyslových vzorů:

 • Vypracování či připomínkování smlouvy o převodu průmyslového vzoru, včetně zajištění registrace převodu u příslušného registračního úřadu
 • Vypracování či připomínkování licenčních smluv, včetně zajištění registrace licence u příslušného registračního úřadu
 • Vyřizování prodloužení platnosti průmyslového vzoru
 • Oceňování průmyslových vzorů a licencí

Vymáhání práv z průmyslových vzorů:

 • Zastoupení v soudním, správním i trestním řízení

Co je průmyslový vzor

Ochrana průmyslového vzoru je určena pro nová designérská řešení. Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Nejčastěji si podnikatelé registrují různé tvary, nové úpravy (design) výrobků. Přihláška může být podána jako jednoduchá, tzn. pro jeden průmyslový vzor, nebo jako hromadná, tzn. pro více průmyslových vzorů.

Jak dlouho trvá řízení o registraci

Délka řízení se liší dle teritoria, pro které se průmyslový vzor registruje. Registrace průmyslového vzoru pro ČR trvá obvykle 6-10 měsíců. Registrace průmyslového vzoru Společenství (RCD) pro území celé EU trvá několik týdnů.

Jaká práva má vlastník průmyslového vzoru

Získaná ochrana zabezpečuje vlastníku výlučné právo užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám (licence) nebo na ně právo na průmyslový vzor převést (např. ho prodat).

Maximální doba ochrany: až 25 let

Patenty

Co je patent

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Patentovat lze nejen nové výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, jakož i biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí. Patentovat naopak nelze objevy nebo vědecké teorie, programy pro počítače, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a způsoby léčení lidí a zvířat.

Jak dlouho trvá řízení o udělení ochrany

Obvykle několik let.

Jaká jsou práva majitele patentu

Základní účinek patentu spočívá v tom, že bez souhlasu jeho majitele jej nikdo nesmí využívat. Souhlas k využití patentu se uděluje licenční smlouvou. Patent lze rovněž prodat.Porušení patentu zakládá plnou občansko i trestně právní odpovědnost porušovatele.

Maximální doba ochrany: 20 let

Rozsah našich služeb:

 • zastupujeme klienty v průběhu celého procesu žádosti o udělení patentu – zpracujeme přihlášku patentu, žádost o úplný průzkum vynálezu, odpovídáme na výzvy úřadu
 • zastupujeme v řízeních o udělení patentu pro ČR, Slovensko, i pro jednotlivé další státy Evropy a světa dle zájmu klienta
 • zastupujeme klienty v případě sporných řízení před českým Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze

Zpracujeme klientům právní názor a návrh postupu v případě:

 • Podání návrhu na zrušení patentu
 • Výměru příslušného úřadu k odstranění vad podání
 • Odvolání proti vydanému rozhodnutí

Další poskytované služby týkající se patentů:

 • Vypracování či připomínkování smlouvy o převodu patentu, včetně zajištění registrace převodu u příslušného registračního úřadu
 • Vypracování či připomínkování licenčních smluv, včetně zajištění registrace licence u příslušného registračního úřadu
 • Vyřizování prodloužení platnosti patentu
 • Oceňování patentů a licencí

Vymáhání práv z patentů:

 • Zastoupení v soudním, správním i trestním řízení

Užitné vzory

Co je užitný vzor

Užitným vzorem lze chránit nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Podmínky ochrany užitného vzoru se od ochrany patentem liší jen požadavkem na úroveň řešení. Z možnosti ochrany užitným vzorem jsou však vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály.

Práva vlastníka užitného vzoru

Vlastník užitného vzoru má stejná práva jako vlastník patentu, proto se někdy užitný vzor nazývá též „malý patent“. Základní účinek patentu i užitného vzoru spočívá v tom, že bez souhlasu jeho majitele jej nikdo nesmí využívat. Souhlas k využití patentu se uděluje licenční smlouvou. Patent lze rovněž prodat. Porušení patentu i užitného vzoru zakládá plnou občanskoprávní i trestněprávní odpovědnost porušovatele.

Jak dlouho trvá řízení o registraci

Na rozdíl od patentové ochrany k zápisu užitného vzoru může dojít velmi rychle, zpravidla do 6 měsíců od podání přihlášky. Ve srovnání s patentem se tato ochrana nehodí v těch případech, kdy k využití chráněného předmětu dojde až v delším časovém odstupu. Naopak je ideální pro předměty s kratší životností, protože účinky zápisu užitného vzoru jsou stejné jako účinky patentu.

Maximální doba ochrany: 10 let.

Rozsah našich služeb:

 • zastupujeme klienty v průběhu celého procesu žádosti o zápisu užitného vzoru – zpracujeme přihlášku užitného vzoru, odpovídáme na výzvy či připomínky úřadu
 • zastupujeme v řízeních o zápisu užitného vzoru pro ČR, Slovensko, i pro jednotlivé další státy Evropy a světa dle zájmu klienta
 • zastupujeme klienty v případě sporných řízení před českým Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze

Zpracujeme klientům právní názor a návrh postupu v případě:

 • Podání návrhu na výmaz užitného vzoru
 • Výměru příslušného úřadu k odstranění vad podání
 • Odvolání proti vydanému rozhodnutí

Další poskytované služby týkající se užitných vzorů:

 • Vypracování či připomínkování smlouvy o převodu užitného vzoru, včetně zajištění registrace převodu u příslušného registračního úřadu
 • Vypracování či připomínkování licenčních smluv, včetně zajištění registrace licence u příslušného registračního úřadu
 • Vyřizování prodloužení platnosti užitného vzoru
 • Oceňování užitných vzorů a licencí

Vymáhání práv z užitných vzorů:

 • Zastoupení v soudním, správním i trestním řízení